Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 2022. godine
  1. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara;
  2. Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 20.06.2022.
  3. Odluka nadzornog odbora kojom se Politika naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC „Šabac“ upućuje Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje;
  4. Politika naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC Šabac;
  5. Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada članovima nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC Šabac A.D.;
  6. Formular za glasanje u odsustvu;