Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

24.05.2024. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 23.06.2023.године; Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја објављени на сајту Друштва 29.04.2024.године; Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023.годину, Извештај независног ревизора и одлука о покрићу губитка; Предлог одлука скупштине акционара…

Read More