Struktura

* Rešenje iz Agencije za privredne registre – preuzmi

* Prikaz podataka iz Centralnog registra HoV

Tip lica
Broj akcija
% od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
72
0.09294
Akcije u vlasništvu pravnih lica
77,394
99.90706
Društveni kapital nije iskazan u akcijama (nenominovan kapital)
Zbirni (kastodi) račun
0
0.00000
Konzorcijum
0
0.00000
Ukupno:
77,466
100

 

 

Rbr
Akcionar
Broj akcija
% od ukupne emisije
1. SO ŠABAC ŠABAC 46120 59.53580
2. AKCIJSKI FOND RS 21069 27.19774
3. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. 4797 6.19239
4. PD ELEKTROSRBIJA -ED ŠABAC 724 0.93460
5. SAVA- VODOPRIVREDNO PRED. 496 0.64028
6. JP ZA UPRAVLJANJE GRAĐ. ZEMLJ. 343 0.44277
7. VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA Š 305 0.39372
8. ŠEĆERANA DP ŠABAC 301 0.38856
9. JKP VODOVOD-ŠABAC ŠABAC 250 0.32272
10. ZORKA – ZAŠTITA BILJA ŠABAC 237 0.30594

 

  • Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i preduzeća koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra, u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru HoV dostavljena od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.