Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 24.06.2024. godine

24.05.2024.

 1. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара;
 2. Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 23.06.2023.године;
 3. Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја објављени на сајту Друштва 29.04.2024.године;
 4. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2023.годину, Извештај независног ревизора и одлука о покрићу губитка;
 5. Предлог одлука скупштине акционара о усвајању: Годишњег извештаја о пословању, Финансијских извештаја Друштва за 2023.годину, Извештаја независног ревизора и одлуке о покрићу губитка;
 6. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање извештај о раду Надзорног одбора за 2023. годину;
 7. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023.годину;
 8. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;
 9. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;
 10. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;
 11. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање предлог за избор овлашћеног независног ревизора за 2024.годину, и накнади за његов рад;
 12. Предлог одлуке скупштине акционара о избору овлашћеног независног ревизора за 2024.годину и накнади за његов рад;
 13. Формулар за гласање у одсуству;