Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

19.05.2022.

 1. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара;
 2. Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 29.06.2021.године;
 3. Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја, Финансијски извештаји Друштва за 2021 годину;
 4. Годишњи извештај о пословању;
 5. Биланс стања 2021;
 6. Биланс успеха;
 7. Извештај о осталом резултату;
 8. Извештај о токовима готовине;
 9. Извештај о променама на капиталу;
 10. Напомене уз финансијске извештаје 2021;
 11. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2021.годину, Извештај независног ревизора и одлука о покрићу губитка;
 12. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Годишњег извештаја о пословању;
 13. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Финансијских извештаја Друштва за 2021.годину;
 14. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја независног ревизора;
 15. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању одлуке о покрићу губитка;
 16. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање извештај о раду Надзорног одбора;
 17. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021.годину;
 18. Одлука Надзорног одбора којом се упућује предлог скупштини акционара за измену Статута Друштва;
 19. Предлог одлуке скупштине акционара о измени Статута Друштва;
 20. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање предлог за избор овлашћеног независног ревизора за 2022.годину;
 21. Предлог одлуке скупштине акционара о избору овлашћеног независног ревизора за 2022.годину;
 22. Формулар за гласање у одсуству;