Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

24.05.2019.

 1. Dopuna dnevnog reda po pozivu za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara
 2. Odluka Nadzornog odbora o dopuni dnevnog reda redovne godišnje sednice Skupšine akcionara
 3. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara;
 4. Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 28.06.2018.godine;
 5. Godišnji izveštaj o poslovanju;
 6. Finansijski izveštaji Društva za 2018 godinu;
 7. Odluka Nadzornog odbora br. 794/2 od 24.05.2019.god.kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje Godišnji izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaji Društva za 2018.godinu, Izveštaj nezavisnog revizora i odluka o raspodeli dobiti;
 8. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
 9. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu ;
 10. Izveštaj nezavisnog revizora;
 11. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora;
 12. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju odluke o raspodeli dobiti;
 13. Odluka Nadzornog odbora br.794/3 od 24.05.2019.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje izveštaj o radu Nadzornog odbora;
 14. Predlog odluke skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu;
 15. Odluka Nadzornog odbora br.794/4 od 24.05.2019.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje predlog za izbor članova Nadzornog odbora i odluke o kooptiranju članova Nadzornog odbora;
 16. Predlog odluke skupštine akcionara o imenovanju članova Nadzornog Odbora;
 17. Odluka Nadzornog odbora br.794/5 od 24.05.2019.godine kojom se upućuje skupštini akcionara na usvajanje predlog za izbor ovlašćenog nezavisnog revizora za 2019.godinu;
 18. Predlog odluke skupštine akcionara o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2019.godinu;