Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 17.03.2021. godine
  1. Predlog akcionara za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom;
  2. Odluka Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara
  3. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara;
  4. Zapisnik sa ponovljene godišnje sednice skupštine akcionara održane 24.07.2020.godine;
  5. Predlog odluke skupštine akcionara o razrešenju članova Nadzornog odbora;
  6. Predlog odluke skupštine akcionara o imenovanju članova Nadzornog odbora;
  7. Formular za glasanje u odsustvu