Materijal za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 23.06.2023. godine

23.05.2023.

 1. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара;
 2. Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане 08.11.2022.године;
 3. Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022 годину и Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја-објављени на сајту Друштва 04.05.2023.године;
 4. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању, Финансијски извештаји Друштва за 2022.годину, Извештај независног ревизора и одлука о расподели добити;
 5. Предлог одлука скупштине акционара о усвајању: Годишњег извештаја о пословању, Финансијских извештаја Друштва за 2022.годину, Извештаја независног ревизора и одлуке о расподели добити;
 6. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање извештај о раду Надзорног одбора за 2022. годину;
 7. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022.годину;
 8. Одлука Надзорног одбора којом се упућује предлог скупштини акционара за промену седишта Друштва;
 9. Предлог одлуке скупштине акционара о промени седишта Друштва;
 10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;
 11. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;
 12. Предлог одлуке скупштине акционара о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;
 13. Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање предлог за избор овлашћеног независног ревизора за 2023.годину, и накнади за његов рад;
 14. Предлог одлуке скупштине акционара о избору овлашћеног независног ревизора за 2023.годину и накнади за његов рад;
 15. Формулар за гласање у одсуству;