Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

13.05.2016. Poziv za sednicu Skupštine akcionara Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2015.godine Ekonomsko finansijski izveštaj za 2015.godinu Izveštaj nezavisnog revizora za 2015 godinu Odluka Nadzornog odbora o upućivanju  ekonomsko- finansijskog izveštaja  Skupštini akcionara na usvajanje Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju ekonomsko finansijskog izveštaja za 2015.godinu Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja o radu nadzornog odbora za 2015.godinu Predlog odluke Skupštine…

Read More
Poziv akcionarima

Poziv akcionarima

27.05.2015. Poziv akcionarima Zapisnik sa skupštine Finansijski izveštaj Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Izveštaj o radu Nadzornog odbora Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Odluka Skupštine o izboru ovlašćenog revizora Odluka skupstine o naknadama za rad clanovima drustva 2015 Odluka Skupštine o davanju saglasnosti

Read More
Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

25.02.2015 Poziv akcionarima za skupštinu akcionara zakazanu za 23.03.2015.godine Zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 15.01.2015.godine Zapisnik Predlog odluke skupštine o izboru člana Nadzornog odbora Predlog za izbor člana Nadzornog odbora Predlog odluke skupštine o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora sa PD“Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog Ugovora o zakupu zemljišta sa PD „Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta“ Interni put “ Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta „Lučki…

Read More