novosti

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 2022. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara 2022. godine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara; Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara održane 20.06.2022. Odluka nadzornog odbora kojom se Politika naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC „Šabac“ upućuje Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje; Politika naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC Šabac; Predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju Politike naknada članovima nadzornog odbora i Izvršnog odbora RTC Šabac A.D.; Formular za glasanje u odsustvu;

Read More
Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara

19.05.2022. Позив за редовну годишњу седницу скупштине акционара; Записник са редовне седнице скупштине акционара одржане 29.06.2021.године; Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја, Финансијски извештаји Друштва за 2021 годину; Годишњи извештај о пословању; Биланс стања 2021; Биланс успеха; Извештај о осталом резултату; Извештај о токовима готовине; Извештај о променама на капиталу; Напомене уз финансијске извештаје 2021; Одлука Надзорног одбора којом се упућује скупштини акционара на усвајање Годишњи извештај о пословању,…

Read More