Poziv akcionarima

Poziv akcionarima

27.05.2015. Poziv akcionarima Zapisnik sa skupštine Finansijski izveštaj Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Izveštaj o radu Nadzornog odbora Odluka Skupštine o usvajanju izveštaja Odluka Skupštine o izboru ovlašćenog revizora Odluka skupstine o naknadama za rad clanovima drustva 2015 Odluka Skupštine o davanju saglasnosti

Read More
Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

25.02.2015 Poziv akcionarima za skupštinu akcionara zakazanu za 23.03.2015.godine Zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 15.01.2015.godine Zapisnik Predlog odluke skupštine o izboru člana Nadzornog odbora Predlog za izbor člana Nadzornog odbora Predlog odluke skupštine o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora sa PD“Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog Ugovora o zakupu zemljišta sa PD „Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta“ Interni put “ Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta „Lučki…

Read More
Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu

22.12.2014. Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 2 Dopis Odluka o imenovanju Odluka o prodaji kat.par. 320-10 Odluka o prodaji kat.par. 1264-12 Odluka o prodaji kat.par. 6915-64 Skica parcele 320-10 Skica parcele 1264-12 Skica parcele 6915-64

Read More
Poziv akcionarima za Skupštinu 2014. i izveštaj

Poziv akcionarima za Skupštinu 2014. i izveštaj

13.05.2014. Poziv akcionarima za Skupštinu Ekonomsko finansijski izveštaj za 2013.godinu Izveštaj Nezavisnog revizora Odluka Nadzornog odbora o upućivanju Skupštini Ekonomsko finansijskog izveštaja Predlog odluke Skupštine o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja Nezavisnog revizora Izveštaj o radu Nadzornog odbora Predlog odluke Skupštine o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Predlog odluke Skupštine o izboru ovlašćenog revizora Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara 2013.godine

Read More