Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

Poziv akcionarima za skupštinu akcionara

25.02.2015 Poziv akcionarima za skupštinu akcionara zakazanu za 23.03.2015.godine Zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 15.01.2015.godine Zapisnik Predlog odluke skupštine o izboru člana Nadzornog odbora Predlog za izbor člana Nadzornog odbora Predlog odluke skupštine o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora sa PD“Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog Ugovora o zakupu zemljišta sa PD „Slobodna zona Šabac“d.o.o. Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta“ Interni put “ Predlog odluke skupštine o prodaji zemljišta „Lučki…

Read More
Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu

22.12.2014. Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 1 Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 2 Dopis Odluka o imenovanju Odluka o prodaji kat.par. 320-10 Odluka o prodaji kat.par. 1264-12 Odluka o prodaji kat.par. 6915-64 Skica parcele 320-10 Skica parcele 1264-12 Skica parcele 6915-64

Read More
Poziv akcionarima za Skupštinu 2014. i izveštaj

Poziv akcionarima za Skupštinu 2014. i izveštaj

13.05.2014. Poziv akcionarima za Skupštinu Ekonomsko finansijski izveštaj za 2013.godinu Izveštaj Nezavisnog revizora Odluka Nadzornog odbora o upućivanju Skupštini Ekonomsko finansijskog izveštaja Predlog odluke Skupštine o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja Nezavisnog revizora Izveštaj o radu Nadzornog odbora Predlog odluke Skupštine o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Predlog odluke Skupštine o izboru ovlašćenog revizora Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara 2013.godine

Read More